บริการ

(Services)

บริการตรวจพิสูจน์หลักฐานพยานดิจิทัล (Forensic)

      หากเกิดเหตุขัดข้องด้านความมั่นคงปลอดภัย และต้องหาผู้กระทำความผิดอย่างชัดแจ้ง คงมีแต่การพิสูจน์หลักฐานพยานดิจิทัล T-NET IT Solution พร้อมรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์และออกรายงาน เพื่อนำไปใช้ระบุผู้กระทำความผิดด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงการเป็นพยานในการทำงานเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาล ตาม Chain of custody โดยผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล

Forensic,บริการตรวจพิสูจน์หลักฐานพยานดิจิทัล

 

โดยจะมีกระบวนการทำงานดังนี้
1.เก็บรวบรวม
2.ทำสำเนา
3.ตรวจสอบ
4.วิเคราะห์
5.รายงาน
6.นำเสนอ

T-NET IT SOLUTION Company

Address