440.jpg

Secure

IT Solutions

for

a more secure

Environment

1126.jpg

Vulnerability Assessment Service

บริการรับจ้างตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขององค์กร เพื่อประเมินระดับความปลอดภัย และวิเคราะห์ค้นหาจุดอ่อนที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่พบ

Info-security-vs-IT-security.png

IT Security Service

บริการรับจ้าง ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ การบริหารจัดการและการบำรุงรักษาระบบการใช้งานระบบเครือข่ายภายในองค์กร ให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างครบวงจร

businessman-pointing-graphs-symbols.jpg

IT Security Plan Service

บริการรับจ้างจัดทำแผนนโยบายการรักษาความมั่นคง ตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์สากล โดยการเข้าไปศึกษาและสำรวจการใช้งานระบบข้อมูลและเครือข่ายของลูกค้า เพื่อนำมาจัดทำนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและเครือข่ายในองค์กร (Security Policy)