ตารางหลักสูตรอบรม (Training Course)

(อัพเดทล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00)

ประจำปี 2567

หลักสูตร ระยะเวลาอบรม ราคา วันอบรม ลงทะเบียน

3 วัน

18,900 ฿

รอบที่ 1 วันที่ 27-29 มีนาคม 2567

3 วัน
18,900 ฿

รอบที่ 1 วันที่ 18-20 กันยายน 2566

รอบที่ 2 วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2566

ลงทะเบียน

2 วัน

19,999 ฿

รอบที่ 1 29-30 มิถุนายน 2566

รอบที่ 2 17-18 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียน

1 วัน
5,900 ฿

รอบที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2566

รอบที่ 2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

ลงทะเบียน

3 วัน
19,999 ฿

รอบที่ 1 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566

รอบที่ 2 วันที่ 7-8 กันยายน 2566

ลงทะเบียน

3 วัน
18,900 ฿

รอบที่ 1 24-26 เมษายน 2567

1 วัน
9,900 ฿

รอบที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2566

รอบที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2566

ลงทะเบียน

2 วัน
18,900 ฿

รอบที่ 1 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566

รอบที่ 2 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566

ลงทะเบียน

Mobile Application Penetration Testing (Android)
2 วัน
18,900 ฿

รอบที่ 1 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2566

รอบที่ 2 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2566

ลงทะเบียน

2 วัน
9,900 ฿

รอบที่ 1 21-22 มีนาคม 2567

  

หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  
(Cyber security incident )

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์
อย่างมั่นคงปลอดภัย
(Secured Software Development)

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรการอบรมผู้ปฎิบัติงานทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO 27001:2013

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Security Operations Center: SOC)

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเว็บแอพพลิเคชัน

(Web Application Hacking&Security)

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรอบรม กำกับดูแลและปฏิบัติให้สอดคล้องตาม PDPA (Personal Data Protection Act) Beginner 1 Day

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรอบรม กำกับดูแลและปฏิบัติให้สอดคล้องตาม PDPA
(Personal Data Protection Act)

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรการทดสอบเจาะระบบ
(Penetration Testing) 1 Day

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรการทดสอบเจาะระบบ
(Penetration Testing)

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรการทดสอบเจาะระบบเครือข่ายไร้สาย
(Wireless Hacking and Security)

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –