ตารางหลักสูตร Training

หลักสูตร จำนวนวัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. ราคา ลงทะเบียน
4
Pls. Call
Pls. Call
Pls. Call
18,900
3
Pls. Call
Pls. Call
Pls. Call
13,900
4
Pls. Call
Pls. Call
Pls. Call
18,900
4
Pls. Call
Pls. Call
Pls. Call
15,900
2
Pls. Call
Pls. Call
Pls. Call
13,900
1
Pls. Call
Pls. Call
Pls. Call
7,000
-
Pls. Call
Pls. Call
Pls. Call
18,900
-
1
Pls. Call
Pls. Call
Pls. Call
2,999
3
Pls. Call
Pls. Call
Pls. Call
15,900
2
Pls. Call
Pls. Call
Pls. Call
9,900

  

หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  
(Cyber security incident )

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์
อย่างมั่นคงปลอดภัย
(Secured Software Development)

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรการอบรมผู้ปฎิบัติงานทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO 27001:2013

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Security Operations Center: SOC)

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเว็บแอพพลิเคชัน

(Web Application Hacking&Security)

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรอบรม กำกับดูแลและปฏิบัติให้สอดคล้องตาม PDPA (Personal Data Protection Act) Beginner 1 Day

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรอบรม กำกับดูแลและปฏิบัติให้สอดคล้องตาม PDPA
(Personal Data Protection Act)

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรการทดสอบเจาะระบบ
(Penetration Testing) 1 Day

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรการทดสอบเจาะระบบ
(Penetration Testing)

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรการทดสอบเจาะระบบเครือข่ายไร้สาย
(Wireless Hacking and Security)

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –