ตารางหลักสูตรอบรม (Training Course)

(อัพเดทล่าสุด 21 เมษายน 2565 เวลา 15.30)

เดือน พฤษภาคม

หลักสูตร ระยะเวลาอบรม ราคา วันอบรม ลงทะเบียน
3 วัน
17,900 ฿
รอบที่ 1 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565
3 วัน
19,999 ฿
รอบที่ 1 วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565
2 วัน
15,900 ฿
รอบที่ 1 วันที่ 30-31 พฤษาคม 2565
1 วัน
5,900 ฿
รอบที่ 1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
2 วัน
19,999 ฿
รอบที่ 2 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565
9.00 - 12.00 น.
9,900 ฿
รอบที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เดือน มิถุนายน

หลักสูตร ระยะเวลาอบรม ราคา วันอบรม ลงทะเบียน
3 วัน
17,900 ฿
รอบที่ 2 วันที่ 21-23 มิถุนายน 2565
3 วัน
19,999 ฿
รอบที่ 2 วันที่ 14-16 มิถุนายน 2565
2 วัน
15,900 ฿
รอบที่ 2 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565
2 วัน
19,999 ฿
รอบที่ 3 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565
3 วัน
18,900 ฿
รอบที่ 1 วันที่ 6-8 มิถุนายน 2565

  

หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  
(Cyber security incident )

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์
อย่างมั่นคงปลอดภัย
(Secured Software Development)

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรการอบรมผู้ปฎิบัติงานทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO 27001:2013

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Security Operations Center: SOC)

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเว็บแอพพลิเคชัน

(Web Application Hacking&Security)

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรอบรม กำกับดูแลและปฏิบัติให้สอดคล้องตาม PDPA (Personal Data Protection Act) Beginner 1 Day

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรอบรม กำกับดูแลและปฏิบัติให้สอดคล้องตาม PDPA
(Personal Data Protection Act)

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรการทดสอบเจาะระบบ
(Penetration Testing) 1 Day

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรการทดสอบเจาะระบบ
(Penetration Testing)

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –

หลักสูตรการทดสอบเจาะระบบเครือข่ายไร้สาย
(Wireless Hacking and Security)

วันที่-เวลา: –
สถานที่: –