บริการ

(Services)

บริการ ออกแบบ ติดตั้ง ระบบเครือข่ายสารสนเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย

รับออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับองค์กร บริการออกแบบ และวางระบบเครือข่ายโดยประยุกต์ใช้ทั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย


บริการออกแบบติดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการ Security Operations Center หรือ SOC คือ ศูนย์ปฏิบัติการที่มีทีมทำหน้าที่เฝ้าระวังภัยคุกคามขององค์กร ทำหน้าที่ตรวจสอบการเข้าถึงเครือข่ายและระบบสารสนเทศต่าง ๆ ขององค์กรตลอดเวลา

จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย ควรพิจารณาเลือกใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ T-NET IT Solution ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ทำให้องค์กรมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น

บริการตรวจสอบช่องโหว่

(Vulnerability Scan)

การตรวจประเมินความเสี่ยง (Vulnerability Assessment) ที่เกิดจากจุดอ่อนหรือช่องโหว่ที่ค้นพบบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร T-NET IT Solution ยินดีให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบจุดอ่อนหรือช่องโหว่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยซอฟต์แวร์ (Vulnerability Scanning Tools) ที่มีมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
 

บริการทดสอบเจาะระบบ

บริการรับจ้างทดสอบเจาะระบบเพื่อค้นหาจุดอ่อนหรือช่องโหว่ทั้งจากภายในและภายนอกระบบเครือข่ายขององค์กร ด้วยรูปแบบและวิธีการทดสอบเจาะระบบที่เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ที-เน็ต ไอที โซลูชัน จำกัด พร้อมจัดทำรายงานผลการทดสอบเจาะระบบที่มีผลกระทบต่อองค์กร คำแนะนำในการแก้ไขเป็นภาษาไทย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ หรือแก้ไขได้ตรงจุดของช่องโหว่ เพื่อให้ระบบเครือข่ายสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด

บริการตรวจสอบช่องโหว่ซอร์สโค้ด

บริการรับจ้างตรวจสอบ ค้นหาช่องโหว่ ซอร์สโค้ด โดยการใช้ซอฟต์แวร์ (Source Code Audit Tools) ที่มีมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับในการสแกนหาช่องโหว่โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ


บริการให้คำปรึกษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

หากองค์กรขาดบุคลากรผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย T-NET IT Solution ยินดีให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงการให้คำปรึกษาเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติได้ตามกฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ ที่หน่วยงานของรัฐกำกับดูแล

บริการติดตั้งและจัดเก็บ Log

บริการรับจ้างตรวจสอบความสอดคล้อง และเหมาะสมของการติดตั้งและใช้งานระบบจัดเก็บล็อกภายในระบบสารสนเทศขององค์กร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ


บริการจัดฝึกอบรม

เพื่อเสริมสร้างความรู้และสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กร ด้วยการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการทำ workshop อบรมโดยผู้มีประสบการณ์ ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

บริการตรวจพิสูจน์หลักฐานพยานดิจิทัล

หากเกิดเหตุขัดข้องด้านความมั่นคงปลอดภัย และต้องหาผู้กระทำความผิดอย่างชัดแจ้ง คงมีแต่การพิสูจน์หลักฐานพยานดิจิทัล T-NET IT Solution พร้อมรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์และออกรายงาน เพื่อนำไปใช้ระบุผู้กระทำความผิดด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงการเป็นพยานในการทำงานเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาล ตาม Chain of custody โดยผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล

บริการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย

เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง หากต้องการให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้น T-NET IT Solution พร้อมทำการตั้งค่าที่ปลอดภัยเริ่มต้นให้ทุกองค์กร รวมไปถึงการปิดช่องโหว่ที่องค์กรตรวจพบ