เกี่ยวกับเรา​

(About Us)

 ประวัติบริษัท

    บริษัท ที-เน็ต ไอที โซลูชัน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ที-เน็ต จำกัด เพื่อสร้างความหลากหลายทางธุรกิจและเทคโนโลยีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศไทย

 โดยมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหลัก คือ การให้บริการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (IT Security Services) แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจรมุ่งเน้นการให้บริการที่หลากหลายโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

     ซึ่งบุคลากรของ บริษัท ที-เน็ต ไอที โซลูชัน จำกัด ประกอบด้วยทีมนักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ จากศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (Thai Computer Emergency Response Team, ThaiCERT) ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และลดความเสี่ยงต่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ทำงานทางด้านนี้โดยตรงนับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ฯ เมื่อปี 2543 ซึ่งมีประสบการณ์เดิมในการทำหน้าที่ของ Computer Emergency Response Team (CERT) ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยในด้านการประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ และมีส่วนร่วมในการับมือกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับประเทศมาเป็นเวลานาน จึงสามารถให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าในการให้บริการอย่างมืออาชีพทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์

Vision

วิสัยทัศน์

“บริษัทที่มีความเป็นเลิศในด้านการให้บริการด้านการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยระบบสารสนเทศอย่างยั่งยืน แก่ประเทศชาติ และเป็นที่ได้รับการนึกถึงเป็นอันดับแรก”

พันธกิจ

Mission Road Map

T-NET IT SOLUTION Certified

has four IT certification series that test different knowledge standards

ECSA
CHFI
CEH
irca-iso-2
CySA+
pentest+
security+
cloudplus+
network+
project+
MCT-Microsoft_Certified_Trainer-600x600
MCP
MCSE
MCSA
CERT-Associate-Microsoft365-Teams-Administrator
CCNP
CCNA
Palo Alto Networks ACE
Pepling
FORTINET1
FORTINET2
VCP-DCV
CSFPC
RWVCPC
SFPC