บริการ

(Services)

บริการให้คำปรึกษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Consultant Service)

          หากองค์กรขาดบุคลากรผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย T-NET IT Solution ยินดีให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงการให้คำปรึกษาเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติได้ตามกฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ ที่หน่วยงานของรัฐกำกับดูแล

Consultant,Service

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act)
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber security Act)
มาตรฐานการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001)
มาตรฐานการบริหารด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ISO/IEC 27701)
มาตรฐานการบริหารการให้บริการ (ISO/IEC 20000-1)
หลักเกณฑ์การกำกับดูแลจาก กลต
หลักเกณฑ์การกำกับดูแลจาก สนช

T-NET IT SOLUTION Company

Address