Services

      บริษัท ที-เน็ต ไอที โซลูชัน จำกัด เกิดขึ้นจากทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร (IT Security) มากว่า 10 ปี ซึ่งสามารถแบ่งบริการหลักๆ ดังนี้

 

1. ให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ ติดตั้ง ระบบเครือข่ายสารสนเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย (Secure Design)


2. ให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ ติดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center: SOC)


3. จำหน่ายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ


4. ให้บริการด้านการตรวจสอบช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบ (Vulnerability Scanning and Penetration Testing)


5. ให้บริการตรวจสอบช่องโหว่ซอร์โค้ด (Code Review)


6. ให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัย (IT Security Consultant)


7. ให้บริการติดตั้งและจัดเก็บล็อกในระบบสารสนเทศของลูกค้า (Logging Server Audit)


8. ให้บริการจัดฝึกอบรมความรู้ด้าน IT Security ในทุกด้าน


9. ให้บริการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล (Digital Forensics)


10. รับงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

Vulnerability Assessment Service

- Security Audit บริการตรวจสอบ ประเมินจุดอ่อนของระบบ และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
- Penetration Test บริการเจาะระบบ เพื่อค้นหาจุดอ่อนในการเข้าถึงระบบเครือข่าย
- Logging Server Audit บริการตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบจัดเก็บล็อกในระบบสารสนเทศ

IT Security Plan Service

businessman-pointing-graphs-symbols_edit

- การทำ Security Policy ในองค์กร การศึกษาวิธีการใช้งานระบบเครือข่ายของลูกค้า เพื่อจัดทำนโยบายรักษาความมั่นคงในองค์กร
- การทำ Risk Assessment การประเมิน และหาแนวทางแก้ไข ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศขององค์กร
- การทำ Risk Management อื่นๆทางด้าน IT ให้คำแนะนำและทำสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบถึงวิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
- Business Continuity Planning (BCP) และ Disaster Recovery Plan (DRP) การวางแผนสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจเพื่อเตรียมรับผลกระทบที่รุนแรงที่อาจเกิดขึ้น

IT Security Service

Info-security-vs-IT-security.png

- Wireless Security Solutions บริการวางระบบ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย
- การทำ Security Policy ในองค์กร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น
- System Integrator (SI) การให้ความช่วยเหลือ ในการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และดูแลระบบให้กับลูกค้า
- IT Security Consulting รับเป็นที่ปรึกษาด้าน IT Security โดยอาศัยเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญในองค์กร และผู้เชียวชาญของที-เน็ต