บริการ

(Services)

บริการตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability Scan)

         การตรวจประเมินความเสี่ยง (Vulnerability Assessment) ที่เกิดจากจุดอ่อนหรือช่องโหว่ที่ค้นพบบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร T-NET IT Solution ยินดีให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบจุดอ่อนหรือช่องโหว่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยซอฟต์แวร์ (Vulnerability Scanning Tools) ที่มีมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

Vulnerability Scan,Va Scan,VA,บริการตรวจสอบช่องโหว่

         บริการ VA Scan จะช่วยค้นหาจุดอ่อนหรือช่องโหว่และจัดลำดับผลกระทบของความเสี่ยงและความรุนแรงที่เกิดจากช่องโหว่ที่ค้นพบตาม Common Vulnerability Score System (CVSS) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบได้ทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขเพื่อปิดช่องโหว่นั้น ก่อนที่จะถูกผู้ไม่ประสงค์ดี (Hacker) ดำเนินการโจมตีผ่านจุดอ่อนหรือช่องโหว่ดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเกิดขึ้นภายในองค์กร ดังนั้น ทุกองค์กรจึงควรหมั่นตรวจสอบช่องโหว่อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

T-NET IT SOLUTION Company

Address