Web Application Security

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยด้านเว็บแอพพลิเคชัน
(Web Application Hacking&Security)

Key Highlights
1.เรียนรู้วิธีการตั้งค่าความปลอดภัยบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น apache,nginx, IIS เป็นต้น
2.เรียนรู้ฟังก์ชันการใช้งานความมั่นคงปลอดภัยในการพัฒนา Software อย่างปลอดภัย
3.เรียนรู้การรับส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล HTTP และ Websockets อย่างปลอดภัย
4.เรียนรู้การทดสอบเจาะระบบบน 10 อันดับความเสี่ยงจาก OWASP
5.เรียนรู้มาตราการความปลอดภัย HTTP Security Header (Protection For Browsers)
6.เรียนรู้การออกแบบ Web Application อย่างปลอดภัย

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากผู้ไม่ประสงค์ดี (Hacker) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันโดยมุ่งเน้นการโจมตีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย และร่วมไปถึงเว็บไซต์ขายของ (E-Commerce) จากทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อทำลายชื่อเสียงและเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ซึ่งสาเหตุที่เว็บไซต์ตกเป็นเป้าหมายหลักที่โดนบุกรุกเนื่องจากผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงจากที่ใดก็ได้บนโลกผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ง่ายต่อการบุกรุก ดังนั้นเพื่อให้นักพัฒนาโปรแกรมด้านเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application Programmer) ต่าง ๆ เช่น PHP, JAVA, C# เป็นต้น หรือผู้ดูแลระบบ (System Administrator) หรือ นักทดสอบเจาะระบบ (Penetration Tester) หรือสายงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทั้งหมดให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามหรือช่องโหว่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันด้วยวิธีการเจาะเว็บแอพพลิเคชันแบบผู้ไม่ประสงค์ดี จนทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความตระหนักถึงความเสี่ยงและเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งสามารถนำแนวทางไปใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขช่องโหว่บนเว็บแอพพลิเคชันได้สำเร็จ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการการออกแบบแอปพลิเคชัน
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้และเข้าใจขั้นตอน และวิธีการป้องกันและแนวทางการเข้ารหัสเพื่อหลีกเลี่ยงช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
4.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้และเข้าใจจุดอ่อนหรือช่องโหว่ที่เกิดขึ้นบนเว็บแอปพลิเคชัน
5.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้และเข้าใจวิธีการทดสอบเจาะระบบบนช่องโหว่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บแอปพลิเคชัน

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำรู้พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศไปประยุกต์ใช้งานได้จริงภายในองค์กร
2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำแนวทางการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศไปประยุกต์ใช้งานได้จริงภายในองค์กร
3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำขั้นตอน และวิธีการทดสอบเจาะระบบบนช่องโหว่ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงภายในองค์กร
4. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้และเข้าใจจุดอ่อนหรือช่องโหว่ที่เกิดขึ้นบนระบบสารสนเทศไปประยุกต์ใช้งานได้จริงภายในองค์กร

ผู้ที่เหมาะสมในการอบรมหลักสูตรนี้
1.นักพัฒนาโปรแกรมด้านเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application Programmer)
2.ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)
3.นักทดสอบเจาะระบบ (Penetration Tester)
4.ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Consultant)
5.ผู้สนใจอื่น ๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

สถานที่จัดอบรม

บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อาคาร NASA STREET B ห้องเลขที่ L3-B02-B03 ชั้น 3 เลขที่ 99/1
ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ราคาค่าเข้าอบรม
บัตรราคา 15,900 บาท (ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ระยะเวลาการอบรมจำนวน 2 วัน

รอบที่ 1 วันที่ 30-31 พฤษาคม 2565

รอบที่ 2 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565

 

ประวัติวิทยากร

 

วันที่ 1

เวลา เนื้อหา
9.00-10.30

Introduction to Web Application
● ภัยคุกคาม ช่องโหว่ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
● เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
● ประวัติการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
● โครงสร้างระบบเว็บแอพพลิเคชัน
● เว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชัน
● เว็บเซิร์ฟเวอร์
● ทำความรู้จัก HTTP Protocol

 

10.30-10.45

อาหารว่าง

10.45-12.00

Introduction to Web Application Security
● Defense in depth
Using a Web Proxy
● Example: Burp Proxy
Using a Hacking Tools
● Example: Kali Linux

 

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30

Web Application Penetration Testing Methodology
● ทำความรู้จัก Open Web Application Security Project (OWASP)
● OWASP Testing Guide
● เรียนรู้ 10 อันดับช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบนเว็บแอพพลิเคชัน
● A1-Injection
● Explanations
● SQL Injection Demo
● Command Injection Demo
● Defense
● LAB


● A2-Broken Authentication and Session Management
● Explanations
● Hijack a Session
● Brute Force Demo
● Defense
● LAB

 

14.30-14.45

อาหารว่าง

14.45-17.00

● A3-Cross-site Scripting
● Explanations
● Reflected XSS HTML context Demo
● Stored Demo
● Defense
● LAB


● A4-Insecure Direct Object Reference
● Explanations
● IDO URLs tokens Demo
● Defense
● LAB


● A5-Security Misconfiguration
● Explanations
● Directory Browsing
● User Agent Manipulation
● Defense
● LAB

 

วันที่ 2

เวลา เนื้อหา
9.00-10.30

● A6 Sensitive Data Exposure
● Explanations
● Hidden Pages Demo
● Defenses
● LAB


● A7 Missing Function Level Access Control
● Explanations
● Role Demo
● Defenses
● LAB

 

10.30-10.45

อาหารว่าง

10.45-12.00

● A8 Cross-site Request Forgery
● Explanations
● CSRF JS Demo
● Defenses
● LAB


● A9 Using Components with Known Vulns
● Explanations
● Libraries & CVE Demo
● Defenses
● LAB

 

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30

● A10 Unvalidated Redirects and Forwards
● Explanations
● Redirect to malicious URL
● Defenses
● LAB

 

14.30-14.45

อาหารว่าง

14.45-17.00

● สรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นบน OWASP TOP 10 2013
● รายละเอียดเพิ่มเติม OWASP TOP 10 2017
● A4:2017-XML External Entities (XXE)
● A8:2017-Insecure Deserialization
● A10:2017-Insufficient Logging&Monitoring
S

 

หมายเหตุ : เนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม