Super-Wi-Fi

Updated: Nov 9, 2020

 

Super-Wi-Fi

    Super-Wi-Fi เป็นเทคโนโลยี Wi-Fi ที่ใช้ช่วงถี่ตั้งแต่ 50MHz หรือ 700MHz ซึ่งช่วงความถี่ดังกล่าวจะอยู่ในช่วงของช่องสัญญาณ TV แต่เมื่อทีวีเป็นดิจิตอลโดยสมบูรณ์ช่วงความถี่เหล่านี้จะไม่ได้ถูกใช้แต่อย่างใดซึ่ง หากเราสามารถนำมาใช้กับ ระบบเครือข่ายในประเทศไทยไทยที่ย่านความถี่ 50MHz หรือ 700MHz คุณประโยชน์ที่โดดเด่นมากๆ ก็คือ ระยะทางของการส่งคลื่น หรือพูดง่ายๆ ก็คือ รัศมีการครอบคลุมของสัญญาณที่กว้างกว่า Wi-Fi เป็นหลายกิโลเมตร เนื่องจากความถี่ที่ต่ำกว่าทำให้มันเดินทางไปได้ไกลกว่านั่นเอง อีกทั้งยังมีอำนาจทะลุทะลุวงกำแพงได้อีกด้วย นอกจากรัศมีทีกว้างไกลแล้ว Super Wi-Fi ยังสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยความเร็ว 15Mbps – 20Mbps ทำให้ Wi-Fi แบบเดิมจะมีช่วงการรับส่งข้อมูลไร้สายอยุ่ที่ 2.4GHz หรือ 5GHz ที่เราใช้งานกันในปัจจุบันนั้นดูกระจอกไปเลยแต่ประเทศเราเมื่อไรจะได้ใช้กันน่ายังเป็นข้อสงสัยกันต่อไป