หลักการและเหตุผล
    ปัจจุบันการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมทางการเงิน (Internet Banking),  การทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าทางช่องทางออนไลน์ (E-Commerce),  การอบรมทางไกลผ่าน (E-Learning) เป็นต้น ทำให้เกิด Mobile Application ใหม่ ๆ เกิดขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด และนั้นคือสาเหตุที่ทำให้อาจเกิดจุดอ่อนหรือช่องโหว่หากผู้พัฒนาโปรแกรมด้านโมบายแอพพลิเคชันยังขาดองค์ความรู้ความเข้าใจทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

    ดังนั้นการอบรมหลักสูตร Mobile Application Security and Penetration Testing (iOS) จะช่วยสร้างองค์ความรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศแก่ผู้พัฒนาโปรแกรมด้านโมบายแอพพลิเคชันให้สามารถเรียนรู้วิธีการทดสอบเจาะระบบ Mobile Application จนสามารถเข้าใจถึงจุดอ่อนหรือช่องโหว่ที่เกิดขึ้นบน Mobile Application พร้อมวิธีการป้องกันที่สามารถนำไปปรับใช้งานในการพัฒนา Mobile Application ให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เรียนแล้วได้อะไรจากหลักสูตรนี้
1.นักพัฒนาโปรแกรมด้านโมบายแอพพลิเคชันสามารถพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันให้แก่องค์กรได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
2.ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่า (Configuration) บนเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
3.นักทดสอบเจาะระบบ (Penetration Tester) สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการทดสอบเจาะระบบเว็บแอพพลิเคชันให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย
4.ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Consultant) สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ, เอกชน, สถานศึกษา ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย

ผู้ที่เหมาะสมในการอบรมหลักสูตรนี้
1.นักพัฒนาโปรแกรมด้านโมบายแอพพลิเคชัน (Mobile Application Programmer)
2.ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)
3.นักทดสอบเจาะระบบ (Penetration Tester)
4.ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Consultant)
5.ผู้สนใจอื่น ๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบอรม
o การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
o การใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องต้น
o การเขียนโปรแกรมภาษา HTML, PHP, JavaScript, JAVA, C#, Python เบื้องต้น

เงื่อนไขการอบรม
o เครื่องโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ MacBook, Intel Core i5 แบบ Quad-core ความเร็ว 3GHz ขึ้นไป, Memory ขนาด 8 GB, พื้นที่ Hard disk ขนาด 100 GB

ระยะเวลาการอบรบ
2 วัน

สถานที่จัดอบรม

บริษัท ซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
230/51 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ราคาค่าอบรม

ราคา : 18,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน

รอบที่ 1 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566
รอบที่ 2 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566

สมัครคลิก!!!

ประวัติวิทยากร

 

วันที่ 1

เวลา เนื้อหา

9.00-10.30

 • Introduction of Mobile Applications
  • Native Application
  • Cross-Platform Application
  • Progressive web Application
 • iOS Application Fundamentals
  • Objective C vs. Swift
  • iOS Application Structure
  • .app file
  • Objective-C/Swift source code
  • plist
  • car
  • Coredata
  • PkgInfo
  • .lproj Files
  • Application Structure on Simulator
10.30-10.45

อาหารว่าง

10.45-12.00
 • iOS architecture
  • Cocoa Touch
  • Media Layer
  • Core Services
  • Core OS
 • iOS Security Architecture
  • Hardware Security
  • Secure Boot
  • Code Signing
  • Sandbox
  • Encryption and Data Protection
  • General Exploit Mitigations
 • Jailbreaking
  • Fully Untethered
  • Semi-Untethered
  • Semi-Tethered
12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30
 • Setting up a Testing Environment
  • iOS App Development Concepts
   • Simulator vs. Emulator
   • Setting up an Environment
   • Installing Xcode
   • Xcode basics
   • iOS Simulator
   • Using Jailbroken/non-Jailbroken device
 • Tools of the trade
  • iFunBox and iTunes
  • OpenSSH
  • Burp Suite and OWASP ZAP
  • IDB
 • Reversing iOS Apps
  • Downloading Apps
  • .ipa Files
  • Extract App Content
  • pList Files
 • Information Gathering
  • Otool
  • Class-dump
 • Reversing Engineering Tools
  • Hopper
  • IDA
 • Reversing App Store Apps
  • Otool
  • PIE Flag
  • Dump from Memory
  • Mach-O-View
 • Network Traffic
  • TLS
  • Setup
14.30-14.45 อาหารว่าง
14.45 – 17.00
 • The Penetration Testing Process
  • Reconnaissance (Active/Passive)
  • Scanning/Enumeration
  • Exploitation
  • Privilege Escalation/Maintaining Access
  • Reporting

 

วันที่ 2

เวลา เนื้อหา
9:00-9:30
 • Mobile Application Penetration Testing Methodology
  • OWASP Mobile Application Security
   • OWASP Mobile Top 10
   • OWASP Mobile Security Testing Guide (MSTG)
   • Mobile Application Security Checklist
  • OWASP Web Application Security
   • OWASP Web Application Top 10
   • OWASP Web Security Testing Guide
   • Web Application Security Checklist
  • Technical Guide to Information Security Testing and Assessment (NIST 800-115)
  • The Penetration Testing Execution Standard (PTES)
 • OWASP Mobile Top 10
  • OWASP Mobile Top 10 2014 vs 2016
10:30–10:45

อาหารว่าง

10:45–12:00
 • OWASP Mobile Top 10 2014
  • M1: Weak Server-Side Controls
  • M2: Insecure Data Storage
  • M3: Insufficient Transport Layer Protection
  • M4: Unintended Data Leakage
  • M5: Poor Authorization and Authentication
  • M6: Broken Cryptography
  • M7: Client-Side Injection
  • M8: Security Decisions Via Untrusted Inputs
  • M9: Improper Session Handling
  • M10: Lack of Binary Protections
 • OWASP Mobile Top 10 2016

M10 – Extraneous Functionality

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00–14:30
 • LAB
 • M1: Improper Platform Usage
  • Explanations
  • Bypassing Local Biometric (Touch/Face ID)

Authentication Demo

 • Defense
 • M2: Insecure Data Storage
  • Explanations
  • SQL databases Demo
  • XML data stores ou manifest files Demo
  • Cookie stores Demo

Defense

 

14.30–14:45

อาหารว่าง

14.45-17.00
 • M3: Insecure Communication
  • Explanations
  • SSL/TLS Demo
  • No Encryption Demo
  • Defense
 • M4: Insecure Authentication
  • Explanations
  • Weak Password Policies Demo
  • Brute Force Attacks Demo
  • Defense
 • M6: Insecure Authorization
  • Explanations
  • Insecure Direct Object References Demo

หมายเหตุ : เนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม