Updated: Sep 6

หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้มีการประกาศจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2564 โดยให้ดำเนินการยกเลิกประกาศจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550 เนื่องจากให้มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยเราจะมาพูดถึงมาตรา 26 ซึ่งจะกล่าวดังต่อไปนี้

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

มาตรา 26 ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

มาตรา 26 ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้

ข้อเปรียบเทียบระหว่างการประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550 กับพ.ศ.2564

 

การเปรียบเทียบข้อแก้ไขเพิ่มเติมระหว่างการประกาศ หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550 กับ พ.ศ.2564

 

การเปรียบเทียบข้อแก้ไขเพิ่มเติมระหว่างการประกาศ หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550 กับ พ.ศ.2564

บริษัท ที-เน็ต ไอที โซลูชัน จำกัด

ผู้ให้บริการการจัดจำน่ายและติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Log Files แบบศูนย์กลาง และพร้อมให้บริการการตรวจสอบความสอดคล้อง และเหมาะสมของการติดตั้งและใช้งานระบบจัดเก็บ Log ภายในระบบสารสนเทศของลูกค้า โดยการตรวจสอบจะอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเก็บบันทึกข้อมูล Log ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2564 และ มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (มศอ. ๔๐๐๓.๑-๒๕๖๐) เพื่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าระบบ Log ดังกล่าว ได้มีการติดตั้ง การเก็บบันทึก Log และใช้งานเกี่ยวกับการเก็บ Log ต่างๆ มีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ และข้อกฎหมายที่กำหนด

ขอคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือสนใจการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับ

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท ที-เน็ต ไอที โซลูชัน จำกัด

Phone: 088-874-4741, 02-564-7210 ต่อ 5512

E-Mail: info@tnetitsolution.co.th

Line: @tnetitsolution

Facebook: www.facebook.com/tnetitsolution

Website: www.tnetitsolution.co.th

 

ผู้เขียน: นายวสุพล ไชยสง่าศิลป์

เผยแพร่: วันที่ 6 กันยายน 2564