หลักการและเหตุผล

        ทุกองค์กรต่างเผชิญกับความไม่แน่นอน ความไม่แน่นอนเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาส องค์กรมัก พบเจอความเสี่ยงจากด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติการกฎหมายหรือข้อระเบียบปฏิบัติ รวมถึง ความเสี่ยงตามสถานการณ์ปัจจุบันเช่น โรคระบาด การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถ จัด การกับ ความไม่แน่นอน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการเพิ่มมูลค่า ลดความเสียหายที่อาจมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้กับองค์กร

การอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ ที่ได้รับไปปรับใช้ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ทั้งการกำหนดผลกระทบโอกาสเกิดความเสี่ยง เพื่อหามาตรการมาควบคุม หากความเสี่ยงเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อองค์กร

Key Highlights
1. ความเสี่ยงคืออะไร
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
3. การประเมินความเสี่ยง
4. การบรรเทาความเสี่ยง

เรียนแล้วได้อะไรจากหลักสูตรนี้
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบกับสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล
3. ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อใช้ในการประเมิน
ทางเลือกของกลยุทธ์ต่าง ๆ และการกำหนดวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้เข้าอบรมสามารถระบุการจัดการความเสี่ยงที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งองค์กร
5. ผู้เข้าอบรมสามารถตอบสนองต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้รวดเร็วขึ้น
6. ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิผล
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมในการอบรมหลักสูตรนี้
1. ผู้บริหารทุกระดับชั้น
2. ผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง
3. ผู้สนใจด้านการบริหารความเสี่ยง

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบอรม
o สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
o เข้าใจภาพรวมขององค์กร

เงื่อนไขการอบรม
o ฟลิปชาร์ท

 

สถานที่จัดอบรม

บริษัท ซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
230/51 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 

ค่าใช้จ่าย

ราคา : 9,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ระยะเวลาการอบรม (9.00 – 12.00 น.)

รอบที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2566
รอบที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2566

เวลา เนื้อหา วิธีการ
9:00 – 9:30 What’s Risk — ความเสี่ยงคืออะไร
Risk – scenario — ตัวอย่างเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ IT, Privacy, Cyber security
Risk management Framework — กรอบการบริหารความเสี่ยง
Risk management — การบริหารจัดการความเสี่ยง ( Avoid, Accept, Transfer, Control)
Presentation, Discussion
9:30 – 9:40 Information security & Personal data — ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กับข้อมูลส่วนบุคคล Presentation, Discussion
9:40 – 10:30 Risk methodology — ทำความเข้าใจวิธีประเมินความเสี่ยงก่อนลงมือทำ Business impact criteria — ผลกระทบด้านใดบ้างที่องค์กรต้องระวัง Presentation, Workshop
10.30-10.45 อาหารว่าง  
10:45 – 11:00 Inventory of asset — ทรัพย์สินใดบ้างที่ควรนำมาประเมินความเสี่ยง
Likelihood — พบความเสี่ยงบ่อยแค่ไหน
Risk matrix — เห็นชัด ๆ ความเสี่ยงใดที่ต้องรีบดาเนินการ
Control — ต้องมีมาตรการควบคุม
Presentation, Workshop
11:00 – 11:40 Risk Assessment — เริ่มประเมินความเสี่ยงกันเถอะ Presentation, Workshop
11:40 – 11:50 Risk Treatment — ความเสี่ยงสูงก็ควรบรรเทา Presentation, Workshop
11:50 – 12:00 Q & A — หากสงสัยต้องถามเพราะเรามีคำตอบ Questions and Answers

หมายเหตุ : เนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม