Wireless Hacking and Security,hacking

หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันระบบเครือข่ายไร้สายถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการรองรับผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เหล่าบรรดา Hacker อาศัยช่องทางดังกล่าวในการเข้าสู่ระบบเครือข่าย Network ภายในเพื่อการขโมยข้อมูลที่มีความสำคัญจนสมารถยึดครองเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้สำเร็จ

          ดังนั้นหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ในการเจาะระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้เครื่องมือในการทดสอบแบบเดียวกันกับ Hacker แต่เป็นการทดสอบแบบมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจและเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยให้กับผู้เข้าอบรมรวมทั้งกล่าวถึงแนวทางการป้องกันระบบเครือข่ายไร้สายได้สำเร็จ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายไร้สาย (Network Administrator ) หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ

จำนวนผู้อบรม 20 ท่าน

สถานที่จัดอบรม

ค่าใช้จ่าย

ราคา : – บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ระยะเวลาอบรมหลักสูตรจำนวน 2 วัน

 

สมัครคลิกเลย

ประวัติวิทยากร

วันที่ 1

เวลา เนื้อหา
9.00-10.30

● ศึกษาความเป็นมาของระบบเครือข่ายไร้สาย
● ศึกษามาตรฐานต่าง ๆ บนระบบเครือข่ายไร้สาย
● เทคนิคการเลือกซื้ออุปกรณ์ในการทดสอบเจาะระบบเครือข่ายไร้สาย
● ขั้นตอนการส่งและรับข้อมูลบนระบบเครือข่ายไร้สาย

10.30-10.45

อาหารว่าง

10.45-12.00

● ศึกษาและวิเคราะห์จุดเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายไร้สาย
● ศึกษาจุดอ่อนการรับและส่งข้อมูลในการเข้ารหัสลับข้อมูลแบบ Wired Equivalent Privacy (WEP) บนระบบเครือข่ายไร้สาย
● ศึกษาจุดอ่อนการรับและส่งข้อมูลในการเข้ารหัสลับข้อมูลแบบ Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) บนระบบเครือข่ายไร้สาย

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30

● เทคนิคการดักจับข้อมูลบนระบบเครือข่ายไร้สาย
● ขั้นตอนในการใช้เครื่องมือ (Tools) แกะรหัสผ่าน Wired Equivalent Privacy (WEP) บนระบบเครือข่ายไร้สาย
● LAB

14.30-14.45

อาหารว่าง

14.45-17.00

● ขั้นตอนในการใช้เครื่องมือ (Tools) แกะรหัสผ่าน Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
● LAB

วันที่ 2

เวลา เนื้อหา
9.00-10.30

● ขั้นตอนในการใช้เครื่องมือ (Tools) แกะรหัสผ่าน Wi-Fi Protected Setup (WPS) บนระบบเครือข่ายไร้สาย
● LAB

10.30-10.45

อาหารว่าง

10.45-12.00

● ขั้นตอนในการใช้เครื่องมือ (Tools) แกะรหัสผ่านด้วยเทคนิคการ Brute force
● LAB

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30

● เรียนรู้ขั้นตอนการทำ Rogue AP บนระบบปฎิบัติการ Kali Linux
● เรียนรู้ขั้นตอนการทำ Web Phishing บนระบบปฎิบัติการ Kali Linux
● LAB

14.30-14.45

อาหารว่าง

14.45-17.00

เทคนิคการออกแบบระบบเครือข่ายไร้สายอย่างปลอดภัย
● เทคนิคการตั้งค่าบนอุปกรณ์ Access Point ให้ปลอดภัย
● แนวทางในการป้องกันและออกแบบระบบเครือข่ายไร้สายให้ปลอดภัย

หมายเหตุ : เนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม