หน้าปกเฟสบุ๊ค tnetตัวจริงV1.jpg

รับสมัครงานบริษัท ที-เน็ต ไอที โซลูชัน จำกัด

ตำแหน่งงาน
    - IT Security Engineer / System Engineer

จำนวนที่ต้องการ
    - 3 ตำแหน่ง

ประเภทของงาน
    - งานประจำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
    - เพศ ชาย / หญิง
    - ประสบการณ์ 0-7 ปี
    - สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
    - เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    - มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม และซื่อสัตย์ในการทำงาน
    - มีใจรักในการบริการ อัธยาศัยดี
    - สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานในสภาวะกดดันได้
    - มีทักษะในการเขียน อ่าน ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ ดี
    - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (Server/Network)
    - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบแม่ข่ายเช่น Windows / Linux Server
    - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบความมันคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (Computer Security)
    - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันและการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
    - ดูแลบริหารจัดการระบบเครือข่าย/ระบบความมั่นคงปลอดภัย เช่น Switch, Access Point, Router, Firewall, IDS, IPS

      ภายในบริษัท
    - ดูแลบริหารและจัดการเครื่องแม่ข่าย เช่น Windows Server , Linux Server , Unix Server ภายในบริษัท
    - ดูแลบริหารและจัดการบริการต่าง ๆ บนเครื่องแม่ข่าย เช่น Web Server, Mail Server, File Server, DNS Server,

      Log Server, Monitor Server ภายในบริษัท
    - ทำงานตรวจหาจุดอ่อนหรือช่องโหว่ระบบสารสนเทศ (Vulnerability Scan)
    - ทำงานทดสอบเจาะระบบสารสนเทศ (Penetration Testing)
    - ทำงานตรวจหาช่องโหว่บนซอร์สโค้ดโปรแกรม (Secure Code Review)
    - ทำงานปิดจุดอ่อนหรือช่องโหว่ (Security Hardening)

หากมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือ ใบประกาศนียบัตร ดังต่อไปนี้

(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
    - บริหารจัดการระบบเครือข่าย/ระบบความมั่นคงปลอดภัย เช่น Switch, Router, Firewall, IDS, IPS
    - บริหารและจัดการเครื่องแม่ข่าย เช่น Windows Server , Linux Server , Unix Server
    - บริหารและจัดการบริการต่าง ๆบนเครื่องแม่ข่าย เช่น Web Server, Mail Server, File Server DNS Server
    - มีประสบการณ์บริการจัดการและดูและระบบ Data Center
    - มีประสบการณ์ในการทดสอบเจาะระบบและค้นหาช่องโหว่ระบบ
    - มีประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง เช่น CompTIA Security+, CompTIA Network+, CompTIA CySA+, CompTIA
      Cloud+, CompTIA Pentest+, RHCE, CCNA, MCP, MCSE, CEH, ECSA, CHFI, OSCP. CISSP

สวัสดิการ
 
1. ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม
    2. ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
    3. ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
    4. เที่ยวประจำปีหรือเลี้ยงประจำปี
    5. โบนัสตามผลประกอบการ

เงินเดือน
    ตามข้อตกลงและประสบการณ์

ระดับการศึกษา
    จบปริญญาตรี หรือ สูงกว่า

คณะ / สาขา
    วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

จำนวนประสบการณ์ทำงาน (ปี)
    ประสบการณ์ในด้านไอที 0-7 ปี

ส่งอีเมลสมัครงานมาที่

    Email : info@tnetitsolution.co.th

Contact Us_Workwithus.png