team-professional-developer-programmer-c

หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมั่นคงปลอดภัย

(Secured Software Development)

หลักการและเหตุผล
         

          การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมั่นคงปลอดภัย ถือเป็นหนึ่งแนวทางสำคัญในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้วยการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถป้องกันการถูกบุกรุกหรือการโจมตีจากแฮกเกอร์ด้วยเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงและผล

กระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

          ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะและเพิ่มพูนความรู้เทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ต่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Programmer) และ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) หรือ นักทดสอบเจาะระบบ (Penetration Tester) หรือสายงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทั้งหมด โดยเน้นที่การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเว็บแอปพลิเคชันอย่างมั่นคงปลอดภัยบนภาษา PHP ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามหรือช่องโหว่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันด้วยวิธีการเจาะเว็บแอปพลิเคชันแบบผู้ไม่ประสงค์ดี จนทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความตระหนักถึงความเสี่ยงและเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งสามารถนำแนวทางไปใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขช่องโหว่บนเว็บแอพพลิเคชันได้สำเร็จ

 


นักพัฒนาโปรแกรมด้านเว็บแอพพลิเคชัน, ผู้ดูแลระบบ, นักทดสอบเจาะระบบ, ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและ

ผู้สนใจอื่น ๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

จำนวนผู้อบรม 20 ท่าน

สถานที่จัดอบรม

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ค่าใช้จ่าย

ราคา : 13,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)​

ระยะเวลาอบรมหลักสูตรจำนวน 3 วัน

  • รอบที่ 1 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2564

  • รอบที่ 2 วันที่ 19-21 กันยายน 2564

สมัครคลิกเลย

ประวัติวิทยากร