PDPA-1D-2.jpg

หลักสูตรอบรม กำกับดูแลและปฏิบัติให้สอดคล้องตาม PDPA (Personal Data Protection Act) Beginner 1 วัน

หลักการและเหตุผล
          กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) เป็นกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ในปี 2562 และมีผลบังคับใช้แล้วในปัจจุบันบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหน่วยงานรวมถึงการตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจะต้องประกาศกำหนด ส่วนบทบัญญัติในหมวดอื่นๆจะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

          PDPA เป็นกฎหมายที่กำหนดหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล สำหรับกลุ่มนิติบุคคลที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เรียกว่า ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ นิติบุคคลที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

Key Highlights

 1. เรียนรู้ เข้าใจสาระสำคัญ และเตรียมพร้อมรับมือกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 2. เรียนรู้แนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 3. เรียนรู้การจัดเตรียมความพร้อมของเอกสาร แบบฟอร์ม ข้อมูล และแนวทางการปรับปรุงงานของหน่วยงานในองค์กร ตาม พ.ร.บ.

 4. เรียนรู้เทคโนโลยีที่ใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติตามความต้องการของกฎหมายได้อย่างสอดคล้อง

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทดลองออกแบบมาตรการควบคุม และนำทักษะนั้นไปปรับใช้งานกับองค์กรของตนเอง

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่จำเป็นต้องนำมาใช้กับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (บทปรับ บทลงโทษ)

 2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติตามความต้องการของกฎหมายได้จริงภายในองค์กร

 3. ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

 4. ผู้เข้าอบรมสามารถทดลองออกแบบมาตรการควบคุม และนำทักษะนั้นไปปรับใช้งานกับองค์กรของตนเอง

 5. ผู้เข้าอบรมนำมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่จำเป็นต้องนำไปปรับใช้งานได้จริงภายในองค์ก

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

            เอกสารการอบรม + เอกสาร PDPA

ผู้ที่เหมาะสมในการอบรมหลักสูตรนี้

 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

 • ผู้บริหารและผู้จัดการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับกำหนด

 • ผู้ที่สนใจทั่วไป เกี่ยวกับการปฏิบัติที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด

จำนวนผู้อบรม ไม่จำกัด

สถานที่จัดอบรม

-

ค่าใช้จ่าย

ราคา : 3,999 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ระยะเวลาอบรมหลักสูตรจำนวน 1 วัน

 • รอบที่ 1 วันที่   4 มิถุนายน 2564

 • รอบที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2564

 • รอบที่ 3 วันที่   7 กรกฏาคม 2564

 • รอบที่ 4 วันที่   7 สิงหาคม 2564

 • รอบที่ 5 วันที่ 20 สิงหาคม 2564

 • รอบที่ 6 วันที่ 11 กันยายน 2564

สมัครคลิก!!!

ประวัติวิทยากร