papa,pdpa 1 day,หลักสูตรอบรม กำกับดูแลและปฏิบัติให้สอดคล้องตาม

 

 

วัตถุประสงค์
          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่จำเป็นนำมาใช้ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล มีความเข้าใจสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก่อนนำไปปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเนื้อหากฎหมาย

หลักการและเหตุผล
          กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเรียกว่า ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนดให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเรียกว่า  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  รวมถึงหน้าที่อื่น ๆ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยังต้องคำนึกถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการธำรงไว้ซึ่ง ความลับ ความถูกต้องครบถ้วนและความพร้อมใช้งาน

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับ
1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลกับหน่วยงานหรือองค์กรของผู้เข้ารับการอบรม
3.ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลกับหน่วยงานหรือองค์กรของผู้เข้าการอบรม
4.ผู้เข้าอบรมสามารถนำมาตรการควบคุมและนำทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ไปปรับใช้งานกับหน่วยงานหรือองค์กรของผู้เข้ารับการอบรม

กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม
– บุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
– ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
– ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

ภาษา

  • ไทย
 
สถานที่จัดอบรม
บริษัท ซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
230/51 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ค่าอบรม

  • 5,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ระยะเวลาอบรมหลักสูตรจำนวน 1 วัน (9:00 – 17:00)

  • รอบที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2566
  • รอบที่ 2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2566
 

สมัครคลิก!!!

ประวัติวิทยากร

 

วันที่ 1

เวลา เนื้อหา
9.00-10.00

ทบทวนเนื้อหา PDPA (wrap up)
– PDPA กำหนดใช้เมื่อไหร่
– Punishment บทลงโทษน่ากังวลไหม
– Data controler คืออะไร
– Data Processor คืออะไร
– Data Processing คืออะไร
– มาตรา 24 บอกว่าเว้นแต่
– Risk management มีความเสี่ยงด้วยเหรอ

 

10.00-10.30

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนทำ PDPA (1)
– What’s Security รู้จักกับความมั่นคงปลอดภัยกันก่อน
– Role & Responsibility หน้าที่และความรับผิดชอบ
– Policy นโยบายพร้อม ใจพร้อม

10.30-10.45

พักเบรค

 

10.45-12.00

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนทำ PDPA (2)
– กันไว้ก่อนด้วย Access control
– ไม่มี Log แล้วจะตรวจสอบอย่างไร
– พลาดพลั้งไปยังมี Backup

 

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30

Let’s go PDPA (1)
– Role & Responsibility หน้าที่และความรับผิดชอบ
– Policy นโยบายพร้อม ใจพร้อม
– ขอ Consent เถอะนะ
– Cookie อร่อยไหม

 

14.30-14.45

พักเบรค

14.45-16.00

Let’s go PDPA (2)
– จะเอา Backup ไปทำอะไร บอกก่อนนะ
– Information classification ข้อมูลแบ่งอย่างไรดี
– Retention, Disposal เก็บมานานตั้งแต่นานแล้วทำไมต้องทำลาย
– Security Incident (high) เจอแบบนี้ทำยังไงดี

 

16.00-17.00

ตัวอย่าง
– กรณีศึกษา Human resource security+Privacy
– เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ : เนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม