บริการ

(Services)

บริการจัดฝึกอบรม (Course Training)

เพื่อเสริมสร้างความรู้และสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กร ด้วยการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการทำ workshop อบรมโดยผู้มีประสบการณ์ ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

Course Training,บริการจัดฝึกอบรม,บริการจัดฝึกอบรม (Course Training)

คอร์สที่เปิดสอนต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber security incident management)

หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมั่นคงปลอดภัย (Secured Software Development)

หลักสูตรการอบรมผู้ปฎิบัติงานทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO 27001:2013

หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center: SOC)

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยด้านเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application Hacking&Security)

หลักสูตรอบรม กำกับดูแลและปฏิบัติให้สอดคล้องตาม PDPA (Personal Data Protection Act) Beginner 1 Day

หลักสูตรอบรม กำกับดูแลและปฏิบัติให้สอดคล้องตาม PDPA (Personal Data Protection Act)

หลักสูตรการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) 1 Day

หลักสูตรการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing)

หลักสูตรการทดสอบเจาะระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Hacking and Security) 

T-NET IT SOLUTION Company

Address